szkoła szkoła Z kroniki szkoły prowadzonej od roku 1916…

Od 1916 r. nauczyciele szkoły w Wilkowiecku prowadzą kronikę, w której spisywane są najważniejsze wydarzenia nie tylko z życia szkoły, ale i regionu. Dzięki temu możemy poznać historię miejscowości i losy jej mieszkańców.

„Wilkowiecko leży nad rzeczką bez nazwy i jest ono wsią dosyć zamożną. (…) O powstaniu Wilkowiecka nie ma nic pewnego. Za to jednak nie brakuje legendarnych opowiadań miejscowej ludności o przeszłości wsi.

- Dawnemi czasami rosły tutaj podobno ogromne bory. Ciągnęły się one na setki wiorst wszerz i dłuż kraju. W odwiecznych gąszczach roiło się tutaj huk wszelakiego zwierza. Nie brakowało też i wilków, które zbiegały się z całej okolicy i zbierały na rozległej polanie, znajdującej się niedaleko traktu, wiodącego z Częstochowy do Wielunia. Wilki owe wyprawiały sobie wiece, a ich wycie rozlegało się po borze, strasząc ludzi i zwierzęta. Nie z czego też innego, tylko z powodu właśnie tych wilczych wieców powstała tutaj wieś została nazwaną Wilkowieckiem.

- Inna znów legienda opiewa inaczej historię złożenia wsi. W głębokich borach blisko traktu, wiodącego z Częstochowy i dalej na północ Polski znajdowała się niedaleko Kłobucka w starostwie Krzepickim rozległa polana. Gdy zaś nadchodziły w Polsce jakie wybory, z całej okolicy zjeżdżało się mnóstwo szlachty na obrady. Miejscem takiego wielkiego wiecu była właśnie wymieniona wyżej polana. Na tę pamiątkę, wieś, która tutaj powstała, nazwaną została Wilkowieckiem. Z legiendy o powstaniu wsi wynika, iż Wilkowiecko sięga zamierzchłych czasów swoją przeszłością. Dowodzi tego, ale już więcej prawdopodobnie miejscowy Kościół. (…) Można przypuszczać, że kościół był stawiany około XIII lub XIV wieku. Jeden z dzwonów, znajdujących się na wieży posiada datę 1567 roku, drugi zaś jest wcześniejszej budowy. Fundatorami kościoła byli prawdopodobnie właściciele Wilkowiecka, którzy tutaj posiadali dwór. Jeden z tutejszych dziedziców spoczywa zabalsamowany w podziemiach kościelnych. Dwór znajdował się w bardzo malowniczym miejscu zwanym Leszcze. Zmieniał on często właścicieli, aż w końcu został rozparcelowany między włościan Wilkowiecka w roku 1907. Oprócz kościoła i dworu Wilkowiecko posiada szkołę i ochronkę dla małych dzieci”.

Wiktor Wojtasiewicz, 1919 rok

„Pierwszą szkołę w Wilkowiecku zorganizował nauczyciel Muznirawski. (…) Mieściła się w budynku dworskim. (…) Działo się to w roku 1865. Do szkoły chodziło wówczas około 50 dzieci, przeważnie chłopców (dla dziewcząt nauka była całkiem zbyteczna). Jedynym i wyłącznym podręcznikiem w szkole był elementarz z metodą sylabizowania, w którym często zauważyć było można dziury od ustawicznego wskazywania sylab. (…) Rok szkolny rozpoczynał się wówczas, gdy owce na polu nic znaleźć nie mogły pod śniegiem i kończyły się, gdy tylko górki spod śniegu wyjrzały. (…) Pierwsza nauczycielka w Wilkowiecku, która zapisała się złotymi zgłoskami w pamięci mieszkańców z powodu swej gorliwej pracy nad wychowaniem młodzieży. Dzieci (przeważnie młodzież) uczęszczało około 120. Nauczycielką tą była z pierwszego męża p. Latośkiewicz Helena, młoda separatka, z drugiego męża p. Hoffmann, a pospolicie „Hofmanką” zwana. Uczyła tutaj około 33 lat tj. do 1906 roku. Dziś jeszcze są żywe i życzliwe o niej wspomnienia”.

Jednym z kolejnych nauczycieli był p. Wiktor Wojtasiewicz, który założył i prowadził kronikę szkoły do 1919 roku. W tym czasie otwarta została druga szkoła w Wilkowiecku w domu Stanisława Bardzińskiego.

1919-1924 - otwarto trzecią szkołę w budynku będącym własnością Piotra Kuleja.

1927 - powstała szkoła 4 klasowa oraz nowy budynek szkolny o trzech salach.

1929 - utworzono szkołę 5 klasową, uczęszczało wówczas do szkoły 266 uczniów.

1930/1931 - „Z rocznic narodowych obchodzone były uroczyście następujące dni: 10.11, 29.11, 19.03, 03.05 i to przeważnie o programie następującym: dla dzieci szkolnych – poranek i dla starszych akademia i przedstawienie teatralne wieczorem”.

1931/1932 - „Do szkoły zapisanych było 281 dzieci, z czego 147 chłopców, 134 dziewcząt. W każdej z klas umieszczono 3 obrazy: Godło Państwa i portrety: Prezydenta Mościckiego i Marszałka J. Piłsudskiego”.

1934/1935 - „Młodzież wzięła udział w zlocie ogólnopolskim Czerwonego Krzyża w Częstochowie. W związku z przypadającą rocznicą 15-lecia PCK odbyły się w szkole odpowiednie pogadanki. (…) Najważniejszym wydarzeniem w roku szkolnym była śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoła wzięła udział w nabożeństwie żałobnym, które odbyło się w kaplicy w Opatowie”.

1936/1937 - „Z organizacji uczniowskich na terenie szkolnym były czynne: Spółdzielnia uczniowska, koło uczestników Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszystkie te organizacje były żywotne, organizując różnorodne imprezy w ciągu roku szkolnego. Stan szkoły na dzień 21 czerwca 1937 wynosił 200 dzieci, rozmieszczonych w 6 oddziałach”.

1939/1940 - „Minister oświaty, Świętosławski, w przemówieniu radiowym odroczył rozpoczęcie roku szkolnego 1939/1940 na czas późniejszy, nieokreślony. Dn. 1.9.1939 roku o godzinie 5 rano słychać było przelatujące samoloty od strony granicy niemieckiej. O godz. 7 słychać było strzały, a o godz. 10 drogi, prowadzące w głąb Polski zajęte były przez ludność cywilną, która zamierzała uciec przed domniemanym frontem. Ludzie nie zdążyli zapakować dobytku. W pośpiechu zabierali tylko to, co uważali w drodze za najważniejsze. Przeważnie żywność. Resztę mienia zostawiono zazwyczaj na pastwę losu. Ludność Wilkowiecka i okolicy uciekała w pobliskie lasy w stronę Kłobucka i Łobodnego. Sądzono, że wojsko polskie, zgromadzone w małej liczbie, nie powstrzyma naporu germańskiego i dopiero gdy zbierze się w większej sile – postawi opór nad Wartą lub Pilicą. Uchodźcy postanowili udać się za Wartę lub Pilicę. Jednak nie zdążyli ujść daleko, gdyż już pod miejscowością Gidle, powiatu radomszczańskiego, zmotoryzowane jednostki niemieckie wyścigały „uciekinierów” z Wilkowiecka i okolic. Niemcy nakazali wracać do domów. Nie było innej rady. Po powrocie do domów ludność zastała splądrowane domy, ograbione z wszelkich wartościowych sprzętów i cenniejszych rzeczy. Resztki, które nie nadawały się do wzięcia były poniszczone i porozrzucane w największym nieładzie. Nie oszczędzono też urządzeń szkolnych. Wszystkie godła państwowe, portrety potłuczono kolbami karabinów (ślady były wyraźne), obraz (reprodukcja) Jana Matejki: Hołd Pruski, był wyjęty z ramy (szkło nie było stłuczone). Akta szkolne rozrzucone. Księgę ocen zabrano, gdyż ani jednego tomu po powrocie nie widziałem. Dzienniki Urzędowe MWR i OP częściowo zabrane a reszta, odartych z okładek, podarta i porozrzucana. Wszelkie materiały nadające się do użytku, jak koperty; ołówki; papier zabrano, a obsadki połamano i porozrzucano. Mimo woli nasuwa się uwaga: ile musieli mieć na to i ludzi i czasu. (…) W początku października 1939 r. ukazało się zarządzenie, aby wszyscy z dn. 9.10.1939 r. wrócili do swoich zajęć. Wrócili do swoich zajęć i nauczyciele. W r. szk. 1939/1940 w Wilkowiecku uczyli Korzekwa Władysław, Szymański Stanisław, Szymańska Elżbieta i Paludkiewicz Stanisław. Nie wolno było uczyć historii i geografii politycznej. Pozostałe przedmioty wolno było uczyć według programów przedwojennych. (…) W r. 1940 wydano nakaz, aby odebrać od dzieci wszystkie książki w jęz. polskim z wyjątkiem książki do nauki religii. Książki te złożono w lokalu gminnym, a stamtąd odwieziono do Blachowni do zniszczenia. Rok szkolny 1939/1940 zakończono dn. 15.7.1940 r. We wrześniu i październiku nie było zarządzenia o rozpoczęciu roku, natomiast wezwano wszystkich nauczycieli – mężczyzn na konferencję do Kłobucka na dzień 5.11.1940 r. Tam, zamiast konferencji, komendant żandarmerii w Kłobucki sprawdził listę obecności, posegregował, oddzielił nauczycieli narodowości niemieckiej, a nauczycieli – Polaków, pod silną eskortą żandarmów odprowadzono do stacji kolejowej w Kłobucku, do przygotowanego już przedtem pociągu i wywieziono do Lublińca, do więzienia, a stamtąd do Wrocławia na przymusowe roboty”.

szkoła szkoła

1945/1946 - rozpoczęły się zajęcia lekcyjne w wyzwolonej Polsce, do szkoły uczęszczało 120 dzieci. Pierwszym nauczycielem, który rozpoczął pracę w roku szkolnym 1945/1946 był Józef Drzazga. Szkoła posiadała 5 sal lekcyjnych (w tym jedna wynajmowana od OSP i jedna od prywatnego właściciela). Warunki lokalowe były niewystarczające.

1958 - 5 listopada na zebraniu gromadzkim w Wilkowiecku został przedstawiony wniosek w sprawie budowy szkoły, w ramach budowy 1000 szkół ze środków społecznych dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego. Kierownik szkoły Paweł Droś przedstawił sprawozdanie o obecnych warunkach nauczania, poinformował, że liczba dzieci z roczników, które rozpoczną naukę w przyszłości będzie wzrastała i warunki lokalowe szkoły będą się pogarszać. Zebrani gospodarze podjęli zobowiązania pomocy w budowie, powołano Komitet Budowy Szkoły.

1960 - 10 lutego o godzinie 8.00 rozpoczęto budowę szkoły. W dniu 2 kwietnia 1960 roku dokonano wmurowania kamienia węgielnego i spisano akt erekcyjny.

„Miejscową ludność interesowała budowa szkoły. Codziennie spotkać można było na placu budowy miejscowych gospodarzy, którzy nie tylko przyglądali się pracy, ale często sami przyłączali się do niej, oczekując z niecierpliwością dnia, kiedy nowa szkoła oddana zostanie do użytku. Składki zadeklarowane na rzecz SFBSz na rok 1960, gospodarze Wilkowiecka wpłacili w 100% już na dzień 1 V 1960 rok. Budowę szkoły ukończono w dniu 31 grudnia 1960 roku”.

Szkoła została przekazana do użytku w dniu 23 kwietnia 1961 r. w obecności przedstawicieli powiatowych władz partyjnych, oświatowych, przedstawicieli prezydium PRN w Kłobucku, przy udziale miejscowego społeczeństwa i młodzieży szkolnej. Nauczycielami byli: Paweł Droś (kierownik szkoły), Lucyna Paturej, Wiesława Piekarska, Maria Osowska, Jerzy Osowski, Alfreda Madejska.

1966/1967 - do szkoły uczęszczało 202 dzieci w 8 oddziałach. W szkole istniały: PCK, SKO, ZHP, biblioteka. Urządzono boisko szkolne. Młodzież sprawowała opiekę nad grobem poległych żołnierzy w walce z hitlerowcami 1939 roku. Nauczycielami byli: Marian Ciapa (dyrektor szkoły), Lucyna Bulińska, Wiesława Piekarska, Cecylia Ciapa, Stanisław Mazur, Wanda Mazur, Helena Wojtyra.

1967/1968 - w szkole odbyła się wspaniała uroczystość Dnia Nauczyciela oraz spotkanie młodzieży z oficerem Wojska Polskiego. Powołano chór szkolny, który dał piękny występ podczas akademii gromadzkiej w Opatowie. Z okazji Dnia Dziecka odbyła się uroczystość, na którą przyjechała młodzież z sąsiednich szkół. Przygotowano występy artystyczne, zawody sportowe, wspólny poczęstunek i śpiewanie piosenek. Uczniowie byli na wycieczce w parku w Chorzowie oraz wycieczkach rowerowych do zabytków historycznych bliskich okolic (Danków, Parzymiechy). Do grona nauczycielskiego dołączyli: Andrzej Świąć i Krystyna Kmieć.

1968/1969 - grono Nauczycielskie i Komitet Rodzicielski postanowiło prowadzić systematyczną pedagogizację rodziców. W szkole zorganizowano Spółdzielnię Uczniowską, urządzono gabinet lekarski. Młodzież brała udział w konkursie recytatorskim i wiedzy o województwie katowickim. Ważnym osiągnięciem było podłączenie telefonu w kancelarii kierownika szkoły. Do grona nauczycielskiego dołączył Stanisław Tyfel.

1970/1971 – w szkole utworzono świetlicę. Uczniowie brali udział w konkursie recytatorskim, rozgrywkach szachowych, olimpiadzie matematycznej, olimpiadzie wiedzy o województwie katowickim. Zorganizowano Choinkę Noworoczną w sali OSP, przygotowano część artystyczną, która bardzo podobała się publiczności; dzieci otrzymały paczki ufundowane przez Komitet Rodzicielski; zorganizowano zabawę taneczną. Do grona nauczycielskiego dołączyła Lidia Hofman. Szkołę ukończyło 23 uczniów.

1972/1973 - Dzień Nauczyciela został przeniesiony z listopada na 14 października, czyli dzień, w którym została utworzona Komisja Edukacji Narodowej. 23 lutego na terenie szkoły odbyło się spotkanie z posłami na sejm PRL oraz władzami administracyjnymi powiatu. Szkołę ukończyło 15 absolwentów.

1973/1974 - wprowadzono nowy system oceny ze sprawowania wg Muszyńskiego. W szkole obchodzono: 30 rocznicę powstania LWP, 200 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, 56 rocznicę wybuchu Rewolucji Październikowej, 29 rocznicę wyzwolenia Warszawy i Ziemi Kłobuckiej.

„Ojczyźnie Ludowej na jej XXX-lecie Uczniowie, Komitet Rodzicielski, Rada Pedagogiczna zobowiązuje się do wykonania następujących prac w czynie społecznym: 1. uporządkowanie boiska szkolnego, 2. naprawa i wyremontowanie zabawek dla przedszkola, 3. uporządkowanie placu zabaw w przedszkolu, 4. założenie skweru przed Zlewnią Mleka, 5. opieka nad grobami żołnierzy, 6. sadzenie krzewów ozdobnych, 7. zorganizowanie wyjazdu do Muzeum Pamięci Narodowej w Krzepicach, 8. zorganizowanie wieczornicy „Polska Ludowa w pieśni poezji”, 9. zorganizowanie wystawy osiągnięć „Dorobek 30-lecia naszej wsi”, 10. pomoc przy sadzeniu brakujących drzew w sadzie miejskim, 11. bielenie drzewek rosnących na placu szkoły, 12. pomoc przy wyrównywani nawierzchni dróg w tutejszym obwodzie szkolnym”.

Do szkoły uczęszczało 127 dzieci, klasę 8 ukończyło 24 uczniów.

1974/1975 - nastąpiła zmiana personelu nauczycielskiego, na miejsce Andrzeja Świącia przyszła Teresa Kocot (Lizurej). Uczniowie uczestniczyli w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Walk pod Mokrą. Do szkoły uczęszczało 118 uczniów. Absolwentami było 19 uczniów.

„Ważniejsze uroczystości szkolne to: wrzesień – rocznica napaści Niemiec na Polskę; październik – Dzień Nauczyciela, Miesiąc oszczędności, Dzień Wojska Polskiego; listopad – rocznica Rewolucji Październikowej; grudzień – Dzień Górnika; styczeń – rocznica wyzwolenia województwa częstochowskiego, Choinka szkolna; marzec – Dzień Kobiet; maj – Święto Pracy, Dzień Zwycięstwa; czerwiec – Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Zakończenie roku szkolnego.”

1978/1979 - do grona nauczycielskiego dołączyli: Irena Drzazga. Absolwentami było 16 uczniów.

1982/1983 - do grona dołączyli nauczyciele: Ewa Janduła (Wojtyra), Maria Kempa, Joanna Noga. Szkołę ukończyło 14 absolwentów.

1983/1984 - do grona dołączyli nauczyciele: Anna Bardzińska i Stanisława Olszewska. Szkołę ukończyło 10 uczniów.

1984/1985 - do grona nauczycielskiego dołączyła Bożena Łosik, przeprowadzono remont szkoły, założono CO, absolwentami było 10 uczniów.

1985/1986 - w gronie nauczycielskim nastąpiły zmiany: na emeryturę odeszły Łucja Bulińska, Helena Wojtyra, Wiesława Piekarska. Do grona dołączył Zbigniew Bardziński, Krystyna Komendacka. Szkołę ukończyło 13 absolwentów.

1986/1987 - dyrektorem szkoły została Cecylia Ciapa, do grona dołączyła Bożena Bogusz i Gabriela Królak. Szkołę ukończyło 13 uczniów. Uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych z fizyki, matematyki, geografii, historii, języka polskiego, pracy techniki, plastyki.

1987/1988 - do grona nauczycielskiego dołączyła Elżbieta Bojaś (Smolińska). Absolwentami było 13 uczniów. Drużyna harcerska za swoją działalność jako wyróżnienie otrzymała nagrodę: wyjazd na Zlot Grunwaldzki.

1988/1989 - przeprowadzono remont szkoły, wymieniono stolarkę, wyburzono piece kaflowe. Rozpoczęto budowę boiska szkolnego. Wszelkie prace wykonywano w czynie społecznym. Prężnie działało koło artystyczne. Szkołę ukończyło 12 uczniów.

1991/1992 - funkcję dyrektora szkoły po przejściu na emeryturę Cecylii Ciapy objął Zbigniew Bardziński.

1992/1993 - do grona nauczycielskiego dołączyła pani Barbara Zielonka i Irena Kubicka. Szkoła rozszerzyła zaplecze sportowe. Szkołę ukończyło 14 uczniów.

1993/1994 - uczniowie wyjeżdżali na pływalnię, dodatkowo zorganizowano wycieczkę kl. VIII do Oświęcimia. Szkołę ukończyło 11 uczniów.

1994/1995 - młodzież wyjechała na wycieczkę Kraków – Wieliczka. Dokonano zakupu stolików stolarsko – ślusarskich do pracowni zajęć technicznych. Uczniowie przygotowywali program artystyczny na Obchody Święta Ludowego, które odbyło się 4 czerwca. Szkołę ukończyło 14 uczniów.

1995/1996 - do grona nauczycielskiego dołączyła pani Lidia Grzegorzek oraz Tomasz Kiepura. Do szkoły przyjechał teatr z Częstochowy i Opola. Uczniowie uczestniczyli również w kursie tańca. Młodzież uczestniczyła w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym ze szkołą w Złochowicach. W ramach prac remontowo – budowlanych urządzono pracownię do zajęć praktyczno – technicznych. Szkołę ukończyło 13 uczniów.

1996/1997 - do grona nauczycielskiego dołączyła pani Anna Szymocha i M. Polis. Młodzież uczestniczyła w różnych olimpiadach. Drużyna dziewcząt w czwórboju lekkoatletycznym zajęła I miejsce w zawodach rejonowych, w finale wojewódzkim drużyna zajęła VII miejsce. Opiekunem był pan Krzysztof Nowak. Szkołę ukończyło 10 uczniów.

1997/1998 - powstał zespół wokalny prowadzony przez panią Annę Szymochę. Uczniowie klas młodszych wyjechali na musical „Pinokio”. Zakupiono sprzęt w postaci stolików i krzeseł oraz mebli. Szkołę ukończyło 12 uczniów.

1998/1999 - uruchomiono koło informatyczne i przystosowano jedną z sal na pracownię komputerową. Szkołę ukończyło 15 uczniów. Sześcioletnią szkołę podstawową ukończyło 14 uczniów. Młodzież uczestniczyła w licznych konkursach zdobywając wysokie miejsca.

1999/2000 - nowym dyrektorem szkoły została pani Anna Bardzińska. Społecznym zastępcą dyrektora została wybrana pani Bożena Łosik. Do grona nauczycielskiego dołączyła pani Grażyna Szkabarnicka i pan Adam Szczepański. W szkole działalność rozpoczęła Młodzieżowa Akademia Życia prowadzona przez panią Renatę Janas. Uczennica klasy VIII została laureatką konkursu dotyczącego związków Polski i Polaków z Unią Europejską, który odbył się w Sejmie RP w Warszawie. Uczniowie osiągali sukcesy w konkursie recytatorskim i plastycznym. Szkołę pożegnało 22 uczniów klasy VIII i 13 uczniów klasy VI. Uczniowie brali udział w części artystycznej festynu sobótkowego.

2000/2001 - do grona nauczycielskiego dołączyła pani Justyna Bronis, pani Ewa Cer i ksiądz Krzysztof Mońka. W czasie ferii zimowych szkoła zorganizowała zajęcia dla młodzieży. W konkursie „Nasz Patron Tadeusz Kościuszko” reprezentacja szkoły zajęła III miejsce. Uczniowie brali udział w części artystycznej Szkolnego Festynu Sobótkowego. Szkołę ukończyło 13 uczniów.

2001/2002 - do grona nauczycielskiego dołączyła pani Anna Musiał i ksiądz Wiesław Sochański. Szkołę ukończyło 11 uczniów.

2002/2003 - realizowano projekt „Pożyteczne Ferie” opracowany przez dyrektora szkoły i panią Bożenę Łosik. Szkołę ukończyło 14 uczniów.

2003/2004 - zorganizowano spotkanie z panem Romanem Mazikiem (uczniem naszej szkoły w latach: 1962-1970) uczestnikiem wyprawy na K-2, pokaz ubioru i broni używanych przez rycerzy. Dzieci uczestniczyły w akcji „Podaruj dzieciom słońce”. Szkołę ukończyło 13 uczniów.

2004/2005 - do grona nauczycielskiego dołączyła pani Urszula Kusek. Uczniowie brali udział w uroczystości dożynek. Odbył się koncert kolęd w kościele św. Mikołaja z udziałem uczniów. W Sali nr 3 pani dyrektor zorganizowała czytelnię. Młodzież szkolna wyjechała na Zieloną Szkołę do Ustki. Szkołę ukończyło 16 uczniów.

2005/2006 19 października 2005r. odbyła się wycieczka uczniów do Krakowa kl. IV-VI. Dzieci klas 0-III udały się 5 grudnia 2005r. do Katowic. Program wycieczki obejmował zwiedzanie oceanarium oraz oglądanie Rosyjskiej Rewii na łyżworolkach w przedstawieniu „Królewna Śnieżka”. Koło teatralne dla dzieci młodszych prowadziła Pani Renata Janas.

2006/2007 Opiekunem Samorządu Uczniowskiego była Pani Maria Warchoł. 17 października 2006r. odbyła się wycieczka rowerowa do Dankowa i Lipia klasy VI z wychowawcą Justyną Bronis. 3 listopada 2006r. odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków z Gminy Opatów. 10 listopada 2006r. wycieczka do Tarnowskich Gór i Chorzowa.
21 listopada 2006r. odbył się III Gminny Konkurs Plastyczny „Bądź bezpieczny na drodze”.
26 lutego odbył się XIX Rejonowy Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych i gimnazjów – eliminacje gminne.
5 czerwca 2007r. uczniowie pojechali do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej.
13 czerwca 2007r. w ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół” nasza szkoła wzbogaciła się w nową pracownię pracownie informatyczną.

2007/2008 19 listopada 2007 odbył się IV Gminny Konkurs Plastyczny pt.” Bezpieczne zabawy”, a 22 lutego 2008 XX Rejonowy Konkurs Recytatorski- eliminacje gminne.
9 kwietnia 2008 odbyła się wycieczka do teatru dla kl. I-III na przedstawienie” Jaś i Małgosia” oraz 22 maja 2008r. wycieczka do teatru na „Tajemniczy Ogród” dla kl. IV-VI, a 18 czerwca 2008 dla przedszkolaków i klas 0-III wycieczka do „Zaczarowanego lasu” w Piasku koło Janowa.
Grono pedagogiczne opuścili: Pani Ewa Wojtyra i Pani Bożena Łosik ks. Wiesław Sochański.

2008/2009 Do grona pedagogicznego dołączyli: Małgorzata Makles, Agnieszka Tałaj, Aleksandra Rojszczyk, Magdalena Kudła i Miłosz Janik.
24 listopada 2008 odbył się V Gminny Konkurs Plastyczny „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W przeddzień ferii świątecznych p. Aleksandra Rojszczyk wystawiła jasełka szkolne.
26 stycznia 2009r. podczas szkolnej choinki przedstawiano „Kota w butach”.
W lutym 2008 odbył się XXI Gminny Konkurs Recytatorski w dwóch kategoriach wiekowych 0-III i IV-VI.
18 czerwca 2009r. gościliśmy w szkole P. Sylwię Oksiutę, aktorkę teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Wraz z zakończeniem roku szkolnego odeszła od nas P. Magdalena Kudła.

2009/2010 30 września 2009r. dla przedszkolaków i klas I-III odbyła się wycieczka do Opola, gdzie zwiedzali ZOO oraz Skansen Wsi Opolskiej.
26 listopada 2009r. organizowaliśmy VI Gminny Konkurs Plastyczny „Bezpieczna jazda rowerem”.
30 listopada 2009r. przedszkolaki i uczniowie klas I-III udali się do Krainy Świętego Mikołaja.
9 lutego 2010r. odbył się XII Rejonowy Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne.
Rozpoczął się cykl corocznych spotkań ze Sznupkiem.

2010/2011 Odeszła p. Aleksandra Rojszczyk, a na jej miejsce lekcji religii zaczął uczyć ks. Adam Martyna. Z początkiem roku szkolnego wymieniliśmy piec C.O.
11 października 2010r. odbył się apel z okazji Dnia Papieskiego.
25 listopada 2010r. przeprowadziliśmy VII Gminny Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie spędzam ferie zimowe”.
3 lutego 2011r. odbył się Dzień Babci i Dziadka. Przedszkolaki i klasa I przygotowały występy.
15 lutego 2011 miał miejsce VIII Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków.
22 lutego 2011r. organizowaliśmy XXIII Gminny Konkurs Recytatorski w dwóch kategoriach wiekowych – eliminacje gminne.
25 lutego 2011r. odbyło się spotkanie z ratownikiem, który szkolił uczniów w zakresie pierwszej pomocy. Zdobytą wiedzę teoretyczną uczniowie mogli wykorzystać i zastosować w praktyce podczas ćwiczeń z fantomem.
19 kwietnia 2011r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły. Nasza szkoła jest jedną z tych, które wybudowane pod hasłem” 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego” i oddaną do użytku 23 kwietnia 1961r.
28 kwietnia 2011r. wycieczka do Nadleśnictwa w Kłobucku w ramach projektu ekologicznego „Pośród rzek, pól i lasów…”, który opracowały p. Agnieszka Tałaj i Justyna Bronis.
13 maja 2011r. przedszkolaki i klasy młodsze pojechały do Ustronia, gdzie zwiedzano Centrum Edukacyjno Przyrodnicze i Park Leśnych Niespodzianek. W czasie wakacji rodzice odnowili sale oddziału przedszkolnego oraz sale lekcyjne nr: 1, 2 5 , 13. Do sali nr 5 zakupiono nowe meble. 21 sierpnia 2011r. uczniowie naszej szkoły przygotowali 3 wspaniałe tańce: Poloneza, Krakowiaka i Trojaka, które zaprezentowali podczas Gminnych Dożynek.

2011/2012 Do grona pedagogicznego dołączyła Anna Kauf, a odeszła p. Anna Musiał, Lidia Grzegorzek, Urszula Kusek.
W nawiązaniu do kwietniowego jubileuszu zorganizowaliśmy uroczyste 50 lecie szkoły. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości. Uczniowie zaprezentowali piękny program artystyczny. Goście z dużym wzruszeniem śledzili najciekawsze fakty z historii szkoły, przedstawione w specjalnie przygotowanej prezentacji. W niejednym oku zakręciła się łza.
29 listopada 2011r. odbył się VIII Gminny Konkurs Plastyczny „ Zawsze bezpiecznie, zawsze bezpieczni”.
18 grudnia 2018r. zorganizowano kiermasz świąteczny. Prace zostały wyeksponowane w remizie OSP Wilkowiecku. Ozdoby cieszyły się dużym zainteresowaniem.
23 lutego 2012r. był XXIV Gminnym Konkursie Recytatorski – eliminacje gminne, a 16 maja 2012r. odbył się IX Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci w wieku przedszkolnym.
25 maja 2012r. wycieczka do wesołego miasteczka i ZOO w Chorzowie. Uczniowie byli zachwyceni i z niesłabnącym zapałem korzystali po kilka razy z niektórych atrakcji.
5 czerwca 2012r. był dniem bardzo uroczystym i niezwykłym, bowiem wtedy właśnie dzieci wraz z rodzicami obchodzili Dzień Rodziny.

2012/2013 8 listopada 2012r. obchodzono w naszej szkole Dzień Zdrowego Śniadania. Dzieci z klas młodszych miały okazję wspólnie przygotować i zjeść najważniejszy posiłek dnia.
21 listopada 2012r. odbyło się rozstrzygnięcie IX Gminnego Konkursu Plastycznego „ Jesteśmy bezpieczni”.
23 listopada 2012r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Prawdziwa grzeczność polega na wyrażaniu życzliwości”. Celem projektu jest kształtowanie kulturalnego zachowania, wyrabianie szacunku dla siebie i innych.
Organizowaliśmy XXV Gminny Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne.
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. 15 maja odbył się jubileuszowy X Konkurs Recytatorski.
W dniach 6-7 czerwca 2013r. uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce do Zakopanego. Wycieczka odbyła się wspólnie z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły ze Złochowic.
Na emeryturę odeszła Pani Maria Kempa.

2013/2014 Projekt edukacyjny „Kreatywna, Wyjątkowa, Nasza szkoła podstawowa” realizowany był przez trzy miesiące. Cała szkoła pracowała n ad reklamą klas, szkoły, a chętni uczniowie przygotowywali autoreklamę. Spotkaliśmy się z Panią Sylwią Oksiutą.
Kontynuowaliśmy konkursy: X Konkurs Plastyczny o Bezpieczeństwie, XI Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci w wieku przedszkolnym, XXVI Gminny Konkurs Recytatorski.
Na emeryturę odeszły Panie Anna Bardzińska i Krystyna Komendacka.

2014/2015
Od 1 września 2014r. Dyrektorem Szkoły została Pani Maria Warchoł. Do grona nauczycieli dołączyła Pani Katarzyna Deska-Drab i Pani Magdalena Pawelak i zostały opiekunkami Samorządu Uczniowskiego, który prężnie działał. Do grona dołączyła także Pani Agata Jabłońska.
20 listopada 2014r. odbył się Gminny Konkurs Plastyczny „Bawię się bezpiecznie”. Utrwaliły się też w naszej tradycji szkolnej obchody światowego Dnia Pluszowego Misia.
8 grudnia 2014 kolejny wyjazd na rewie na lodzie do Katowic pt.” Śpiąca Królewna”. 31 stycznia 2015r. po raz pierwszy zmieniliśmy miejsce inscenizacji szkołę na remizę OSP w Wilkowiecku, gdzie prezentowaliśmy przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wtedy też nasze występy uświetnione zostały przez Zespół Kłobuczanie, który porwał babcie i dziadków do tańca i wspólnego biesiadowania. Od tej pory cyklicznie spotykamy się.
19 lutego 2015r. Pani Magdalena Pawelak zorganizowała dzień otwarty przedszkola. Rodzice przyglądali się swoim pociechom, mogli napić się kawy spróbować świeżo wypieczonych ciasteczek i obserwować jak przedszkolaki bawią się, pracują z tablicą interaktywną i uczą się języka angielskiego. Upominki, które otrzymali miały im przypominać wspólnie spędzone chwile w naszym przedszkolu.
Kontynuowaliśmy rozpoczęty wcześniej Dzień Patrona Szkoły (24 marca 2015). Nie zapomnieliśmy o Dniu Strażaka, Dniu Unii Europejskiej. Odbył się XII Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków (14maj 2015). 25 maja 2015r. uczniowie klas 0-VI pojechali na szkolną wycieczkę do Jurajskiego Grodu w Piasku i Olsztyna. 1 czerwca odbył się Piknik Rodzinny. 15 czerwca 2015r. wycieczka klas 0-III do Magicznej Krainy w Częstochowie.

2015/2016 16 września 2015 wycieczka do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu. Podziwialiśmy kolorowe ryby, rafy koralowe, a w 20 metrowym tunelu przepływały nad nami między innymi rekiny, płaszczki i żółwie. Po wyjściu z Afrykarium byliśmy zmęczeni, ale bardzo ciekawi jakie są jeszcze zwierzęta w ZOO i dlatego kontynuowaliśmy zwiedzanie.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani Ewa Cer. Spotkała nas duża przyjemność, ponieważ uczniowie z klas 0- VI rozpoczęli zajęcia na basenie w Kłobucku. Zajęcia odbywały się co tydzień pod okiem instruktora, uczniowie mogli nauczyć się pływać i przy okazji rozwijali inne cechy np. korygowanie wad postawy. Klasa V, 16 października, zorganizowała „Bajeczkę z Ciasteczkiem”.
15 października 2015r. przedszkolaki i uczniowie klasy I pojechali do Folwarku Consonni w Kamyku, gdzie wzięli udział w warsztatach.
20 listopada odbył się już XII Gminny Konkurs Plastyczny pt. ”Znam zasady ruchu drogowego” w dwóch kategoriach wiekowych I-II i III-IV.
4 listopada 2015r. Dzień Francuski w Przedszkolu. Dzieci zapoznały się z zabytkami, barwami narodowymi Francji, a główną atrakcją były dania francuskie wykonane z ciasta francuskiego i przeróżnych dodatków. Dzień umilały piosenki francuskie oraz używanie kilku podstawowych słów i zwrotów w języku francuskim.
23 listopada 2015r. odbył się Dzień Pirata w Przedszkolu. Wspólne wykonanie flagi pirackiej brygady, podbój nieodkrytych lądów, poszukiwanie skarbów, to główne atrakcje tego dnia spędzone na placu zabaw. 25 listopada 2015r. odbył się Światowy Dzień Pluszowego Misia. Imprezy przedszkolne zorganizowała p. Magdalena Pawelak.
Szkoła brała udział w projekcie w którym uzyskała certyfikat „Wiarygodna Szkoła Podstawowa”. Nasze działania dostrzegli organizatorzy projektu, ponieważ szkoła otrzymała wyróżnienie za bardzo wysoki poziom prowadzonych zajęć edukacyjno-wychowawczych i bezpieczeństwo uczniów, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w gminie, powiecie i regionie.
22 stycznia 2016r. obchodom Dnia Babci i Dziadka przyświecało hasło „Szkoła łączy pokolenia”. 11 lutego odbyło się spotkanie z myśliwym p. Leszkiem Szczuką, który opowiadał o swoich doświadczeniach, zwierzętach, a przede wszystkim przyniósł liczne trofea myśliwskie, które można było dotknąć, obejrzeć. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali prelekcji myśliwego.
1 kwietnia najmłodsi wyjechali do Magicznej Krainy w Częstochowie.
6 maja 2016r. z okazji święta Dnia Strażaka zostało zorganizowane spotkanie z naszym absolwentem – Radosławem Musiałem, członkiem OSP w Wilkowiecku. Przybliżył dzieciom informacje na temat pracy strażaka oraz zademonstrował stroje i sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. 17 maja 2016r. odbył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków.
3 czerwca 2016r. nocowanie dla klas 0-III pt. „ Szkoła niejedno ma imię”, które rozpoczęło się od wspólnej biesiady przy ognisku, zabaw, karaoke, a następnie wspólna kolacja. A rano wspólne śniadanie i powrót do domu.

2016/2017
Do grona pedagogicznego dołączyła Pani Kamila Kozak. 30 września 2016r. klasa wybrała się na rajd rowerowy do Rozalina, w którym zwiedzała rezerwat „Szachownica”. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. Małgorzata Makles. 22 listopada 2016r.zorganizowany XIII Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie – Rozważnie”.
11 stycznie 2017r. odbył się kulig szkolny. Trasa biegła przez zasypane śniegiem okolice Wilkowiecka, a po powrocie, na placu szkolnym czekało ognisko na którym uczniowie upiekli kiełbaski i ogrzali się pyszną gorącą, herbatą z miodem. Szczęśliwi i zadowoleni wrócili do domu.
3 lutego 2017r. Dzień Babci i Dziadka, tym razem wnukowie zabrali babcie i dziadków w daleką podróż na emeryturze, według autorskiego scenariusza p. Małgorzaty Makles.
29 marca 2017r. organizowaliśmy XXIX Regionalny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych – eliminacje gminne.
4 kwietnia 2017r. wycieczka do Osikowej Doliny dla klas 0-III w Koziegłowach na warsztaty z rękodzieła artystycznego. 5 kwietnia 2017r. Święto Patrona Szkoły.
12 maja 2017r. nocowanie klas 0-III pod hasłem „Szkoła niejedno ma imię”.
15 maja 2017r. podsumowanie projektu edukacyjnego pt.” Nakręcamy się na czytanie”. Projekt był realizowany przez 3 miesiące pod kierunkiem Małgorzaty Makles, a jego celem była promocja czytelnictwa.
19/20 maja 2017r. nocowanie klas IV-VI atrakcją była obserwacja nieba przy użyciu teleskopu oraz warsztaty głośnego czytania, a następnie nagrywania utworów na dyktafon. Celem nadrzędnym było bowiem opracowanie płyty dla dzieci niewidomych i słabo widzących z tekstami.
7 czerwca 2017r. XIV Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków.

(informacje zaczerpnięto z Kroniki szkoły)

Powrót do strony głównej